Kutlu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Kuruluşu / KDU Eğitimi - GBF Hazırlama - PKD Hazırlama

Sık Sorulan Sorular

Turk REACH

KKDİK, ülkemizin Avrupa Birliği Uyum süreci ile bağlantılı olarak hayata geçirilen bir düzenlemedir. Temel alınan AB REACH tüzüğüdür. Bu nedenle KKDİK için yurt dışı yetkililer ve firmalar ayrım yapmak amaçlı Turk REACH tabirini kullanmaktadır.

Kelime anlamı olarak da REACH, KKDİK ile aynı manayı ifade eder. REACH, “Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals” kelimelerinin kısaltması olup Türkçe “Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)” demektir.

Ancak yerli ya da yabancı firmalar Avrupa Birliği için kimyasallarını REACH çerçevesinde kayıt ettirseler de Türkiye’de kayıttan muaf olamazlar. Çünkü AB piyasası için kayıtlar ECHA nezdinde yapılırken, ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. İki sistem arasında hiçbir entegrasyon ya da ortak bir protokol bulunmamaktadır.

Sadece ülkemiz ya da AB aday ülkeleri değil, gelişen küresel ticari rekabet ve çevre insan uyumlu ürün açısından REACH’i benimseyen birçok ülke bulunmaktadır. Bunlar arasında Güney Kore, Avrupa ile olan ticaretini esas alarak REACH ile uyumluluğu konusunda düzenlemeler yapmıştır. Yapılan düzenleme Korean REACH olarak anılmaktadır.

KKDİK’in İngilizcesi Olan REACH’i Nereden Bulabilirim?

REACH, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasal Yardım Masası sitesinde Ekleri ile birlikte yayınlamıştır. (Bkz, REACH – By Law, http://kimyasallar.csb.gov.tr/uploads/file/EN_KKDIK.pdf; bkz, REACH Annexes, http://kimyasallar.csb.gov.tr/mevzuat/54)

KKDİK ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) İlişkisi Nedir?

KKDİK Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin kısaltılmış adıdır. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı ise KKDİK Madde 11, Madde 27, Geçici Madde 2’de görevleri belirtilen, KKDİK EK-18’de ise eğitim ve sertifika şartları belirlenen uzman kişidir. Kimyasal Değerlendirme uzmanı KKDİK tarafından verilen yetkiye göre; firmaların ithal ettikleri, imalatını yaptıkları ya da eşya içinde kullandıkları kimyasalları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt sistemine giriş yaparken hazırladıkları teknik dosyayı inceler, ayrıca diğer görevleri yanında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Kimyasal Risk Raporunu hazırlar.

Bursa – Kimya Sektörü - Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı – KKDİK – REACH

Bursa ili dinamik yatırımcı anlayışı ve yenlikçi bakış açısı ile ülkemizin önemli sanayi şehirlerindendir. İlçeleri ile birlikte toplam 18 adet Organize sanayi bölgesinde tekstilden otomotive, gıdadan mobilyaya, inşaattan plastik üretimine kadar birçok sektörde üretim yapılmakta, gerek istihdam gerekse de katma değer anlamında ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmaktadır.

Belirtilen sektörlerin her birinde yapılan üretim ve planlanan gelişimin temelinde ise Kimyasal Madde kullanımının bulunduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bu açıdan kimya alanında AR-GE ve ÜR-GE için yapılacak ilave yatırımların Bursa ilini şu anki konumunun çok daha ötesine taşıyabileceğini öngörebiliriz.

Ancak her türlü sanayi ve teknolojik alandaki gelişme doğa ve insan yaşamında birçok yan etkileri beraberinde getiriyor. Bursa özelinde bu konuya yaklaştığımızda, Bursa’nın gelişen sanayisi ile birlikte koruması gereken çok özel bir doğası, tarihi güzellikleri ve bitki örtüsü olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Bursa 2017 yılında, dünyadaki binlerce şehir arasından Yaşam Kalitesi Yüksek Şehirler listesinde 21. sırada yer aldı. Bu kaliteyi korumanın en önemli yolunun ise sanayileşme ve doğayı birlikte düşünerek bugünden tedbirler almak gerektiği aşikâr olsa gerek.

Peki Ne yapmalı? Sanayileşmesini tamamlamış ülkelerin benzer açıdan aldıkları tedbirleri örnek almak da önemli bir adım olabilir. Bu açıdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında önemli bir düzenlemeye imza attı. Avrupa Birliği Tüzüğü olan REACH ülkemiz koşulları da dikkate alınarak tercüme edildi ve Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik olarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte kimyasal maddelerin risk değerlendirilmeleri, kayıtlar, kısıtlı kullanımlar, izin için bildirimler düzenlenerek maruziyet ve toksikite anlamında birçok tedbirler öngörülüyor. Aynı zamanda da tüm kimyasallar kayıt altına alınarak sektörel çerçeve netleştirilip yenilikçi yatırımlar özendirilmeye çalışılıyor.

Bu bağlamda Bursa’da kimyasal madde imalatı ve ithalatı yapan firmaların, KKDİK – REACH uyumu ve uygulaması bakımından yapacakları çalışmalar ilimizin hem sanayi gelişimini sağlamak hem de doğal dokusunu korumak adına önemli etkiye sahip olacaktır.

Diğer taraftan KKDİK – REACH açısından firma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere düzenlemelerin odağına yerleşen Kimyasal Değerlendirme Uzmanı ayrı bir önem arz etmektedir. Nitekim Kimyasal değerlendirme uzmanları KKDİK yükümlülüğü çerçevesinde firmaların Teknik dosyalarını hazırlayacak ve Kimyasal Risk değerlendirme ve raporlarını oluşturmakla yükümlü olacaktır.

Bu çerçevede biz Kutlu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Kuruluşu olarak, yetkin ekibimizle Bursa sanayisine yakışır düzeyde Kimyasal Değerlendirme Uzmanı yetiştirmek üzere harekete geçtik. Organizasyon yapımız ve kurumsal kültürümüz sanayicimizin Bursa özelinde ve ülkemiz genelinde beklentilerini karşılayacak yeterliliktedir. Bursa ilinin sanayi gelişimi ve şehrin doğal güzellikleri üzerinde bu denli etkili olabilecek bir uygulamada yer almaktan memnuniyet duyuyoruz.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi, sınav koşulları ve KKDİK – REACH hakkında her türlü sorularınız ve detaylı bilgi için lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Temiz teknoloji, sağlıklı yaşam ve temiz bir doğa ümidiyle…

Alt Kullanıcı kimdir, nedir? Alt Kullanıcının yükümlülükleri nelerdir?

Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin (KKDİK) tedarik zinciri içerisinde belirlediği önemli aktörlerden birisi de alt kullanıcılardır. Alt kullanıcı imalatçı veya ithalatçıdan farklıdır. Yönetmeliğe göre alt kullanıcı, bir maddeyi kendi endüstriyel ve profesyonel faaliyetleri sırasında madde olarak, karışım içinde ya da eşya içinde kullanan, dağıtıcı veya tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

Genel kural olarak endüstriyel bir ham maddeyi üreticiden satın alıp karışım uygulaması yapan birçok firma alt kullanıcı konumundadır. Ancak aynı firma belirtilen kimyasalları yurt dışından tedarik ediyorsa bu kez de ithalatçı pozisyonunda bulunarak, ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Alt kullanıcının yükümlülüklerine genel olarak bakacak olursak,

  • Güvenlik bilgi formlarındaki uygun önlemleri belirlemek ve uygulamak,

  • Maruz kalma senaryosu veya senaryodan kaynaklı bir bilgi aldıklarında, mevcut  kullanımın kapsanıp kapsanmadığını kontrol etmek ve oradaki koşullara uyup uymadığını belirlemek,

  • Eğer kulanım maruz kalma senaryosunda değilse, eklenmesi için tedarikçi ile iletişim kurmak,

  • Maddenizin zararlılığı hakkında yeni bir bilgiye sahip olunduğunda  veya iletilen risk yönetim önlemlerinin uygun olmadığına inanılan durumda tedarikçi ile temasa geçmek,

  • Madde veya karışım piyasaya arz ediyor (ör. formülatör) veya eşya üretiyorsa, güvenli kullanım için müşterilere uygun bilgiyi sağlamak,

  • Kullanılan maddeyle ilgili izin veya kısıtlama hükümlerine uymak, (Uyulması  gereken şartlar ve ilgili bilgi tedarikçiniz tarafından ve genellikle bir güvenlik bilgi formunda verilir)

  • Kullanım koşullarını kayıt ettirenlere bildirmek, (Tedarik zincirindeki iletişimi sağlayabilmek için (tercihen sektör organizasyonu aracılığıyla), tipik kullanımları ve kullanım koşullarını kayıttan önce kayıt ettirecek olanlara bildirmek gereklidir çünkü kayıt ettirenler, kimyasal güvenlik değerlendirmelerini ve sonucunda oluşan maruz kalma senaryolarını tedarik zincirindeki alt kullanıcıdan aldığı gerçekçi bilgilere dayandırmalıdır.)

  • Risk azaltım önlemlerini belirlemek ve uygulamak, (Alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmeleri ve raporlama yükümlülükleri KKDİK’in Beşinci Kısım’ında yer almaktadır. KKDİK kapsamında tedarik zincirinde bilgi iletişimi ve güvenlik bilgi formlarının oluşturulması KKDİK Altıncı Kısım’da yer alır. Beşinci ve Altıncı Kısımların hükümleri, güvenli kullanımın diğer mevzuatla sağlandığı veya KKDİK uygulamaları dışında kalan, minimum risk teşkil eden bazı madde ve karışımlara uygulanmaz.)

MBDF Nasıl yapılır? Nasıl Kaydolunur?

MBDF, Madde Bilgisi Değişim Forumu anlamına gelir. ÖN-MBDF Süreci ve MBDF süreci olarak uygulanır. REACH Tüzüğünde pre-registration olarak geçmekte olup Ön-Kayıt anlamına gelmektedir.

MBDF ve ÖN-MBDF ’ler Kimyasal Kayıt Sistemi Aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilecektir.

ÖN-MBDF yükümlülüğü 23 Aralık 2017 tarihinde başlamıştır. 31 Aralık 2020 tarihinde ÖN-MBDF kayıtları bitecek, 01 Ocak 2021 tarihinde MBDF kayıtları başlayacaktır.

Burada önemle vurgulanması gereken konu ön kayıt işlemlerini 31 Aralık tarihine kadar bitirmeyen firmaların kayıtlarını tamamlamadan önce imalat ya da ithalat yapamayacak olmalarıdır. ÖN-MBDF Kayıtlarını tamamlayan firmalar MBDF Kayıtları esnasında üretim veya ithalata devam edebilecek iken, kayıtlarını bitirmeyen firmalar üretim ya da ithalata ancak MBDF kayıtlarını bitirdiklerinde başlayacaklardır.

ÖN-MBDF kaydında KKDİK EK 6 belirtilen çerçevede maddenin kimliğini ve yönetmelik çerçevesinde firmanın tedarik zincirindeki rolünü belirtmek yeterli olmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ön-MBDF için ücret yükümlülüğü konulmamıştır.

Ayrıca Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan ön-MBDF kayıt bildirimleri KKDİK kapsamında ön-MBDF kaydı olarak geçerli olacaktır. Ancak KKDİK yükümlülüklerine göre önemli olan tonaj konusundaki bilgi alışverişi MBDF kayıt sürecinde yapılacak görüşmelerle netleştirilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca MBDF oluşturmak için Kimyasal kayıt sisteminde bir bölüm oluşturulmuştur. Bakanlık firmaların MBDF kayıt sürecine, MBDF ‘lerin oluşturulmasına ve işleyişine müdahalede bulunmamaktadır. MBDF işlemlerini gerçekleştiren firmalar yönetmelik çerçevesindeki gereklilikleri yerine getirmek amacıyla kendi uygun gördükleri şekilde buluşup ana kayıt işlemleri için birlikte hareket etmeye başlayabilirler.

MBDF süreci beraberinde getirdiği veri paylaşımını aynı zamanda maliyet paylaşımına da olanak sağlamaktadır. KKDİK, maliyet paylaşımı için tarafların adil, şeffaf ve ayrım gözetmeyen bir yaklaşımla hareket etmelerini öngörmektedir. Bakanlığın sitesinde MBDF kayıt işlemler ile veri ve maliyet paylaşımı konularında hazırlanmış rehber dokümanlar yayınlanmıştır.

KKDİK te Kimler Yükümlüdür?

KKDİK yükümlülükleri ilgili firmanın/kuruluşun tedarik zincirindeki rolüne bağlıdır. Kayıt yükümlülüğü açısından imalatçı ve ithalatçı birinci dereceden sorumludur. İthalatçılar eğer kimyasallarını Tek Temsilci atamış bir firmadan temin ederse alt kullanıcı olurlar ve kayıt yükümlülükleri ortadan kalkar. Bu nedenle ithalatçı firmalara yurt dışı tedarikçilerini bizlere yönlendirerek tek temsilci almaları konusunda özendirmelerini tavsiye ediyoruz. Böylelikle ithalatçılar KKDİK’in maliyet ve zaman açısından en külfetli sorumluluğundan kurtulmuş olurlar.

Ancak hammadde imalatçıları için alt kullanıcı olabilmek söz konusu değildir. KKDİK kimyasallar ile ilgili çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirler konusunda maddenin imalat sürecini öne çıkarmaktadır. Bununla beraber imalatçı için de bir dizi kolaylıklar bulunmaktadır. İmalatçılar, diğer imalatçılar, ithalatçılar ya da tek temsilcilerle bir araya gelerek ortak kayıt yaptırabilir. Ortak kayıt sayesinde aynı maddeye sahip firmalar tek kayıt dosyasıyla kayıt başvuru ücretinde indirimden yararlanabilir. Aynı zamanda firmalar, ortak kayıtta aynı madde için aynı kullanım açısından yapılacak testlerin maliyetlerini de aralarında paylaşılabilir. Bu açından imalatçı firmalara Üçüncü Taraf Temsilcilik ve danışmanlık hizmeti vererek kendilerine ortak kayıt için partnerler buluyor ve kayıt dosyalarını bizler hazırlıyoruz.

Diğer taraftan alt kullanıcılar kayıt açısından muaf olmakla birlikte KKDİK yükümlülüklerine tabi oldukları birçok husus bulunmaktadır. Kayıt edilmiş olan kimyasallar ile ilgili KKDİK çerçevesinde gerekli tedbirleri almak, kimyasal tedarikçisinin ön gördüğü kullanım dışında bir kullanım varsa bunu tedarikçisine bildirmek, gerekirse bu konuda kimyasal güvenlik raporu ve güvenlik bilgi formu hazırlamak zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanında kimyasalların kısıtlı kullanımı konusunda endüstriyel süreçte tabi olunan kurallar yerine getirilmeli ve izne tabi kimyasallar açısından gerekli çalışmaları göz önünde bulundurmalıdır. Alt kullanıcı firmaların madde envanterlerini inceleyerek KKDİK gereklilikleri açısından danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Eşya İçinde Kullanım Nedir?

Eşya, işlevini kimyasal yapısına göre daha yüksek bir seviyede belirleyen spesifik bir şekil, yüzey veya tasarım verilmiş olan her tür nesne anlamına gelmektedir (örneğin, tekstil, elektronik çipler, mobilya, kitaplar, oyuncaklar, mutfak aletleri gibi mamul ürünler).

Eşya içindeki madde miktarı yıllık toplam bir tondan fazla ise ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapması tasarlanmış ise kayda tabidir. Kayıt yükümlülüğü eşya üreticisi olunması veya eşyanın ithal edilmesi durumunda bu kullanım için kaydedilmemişse ithalatçıya uygulanır.

Buna göre kumaş üretiminde veya mobilya imalatında kimyasal kullanımı eşya içerisinde kullanımı ifade eder. Eğer bu ürünlerden salınım öngörülüyorsa yıllık bir ton üzeri kullanım Kayıt yükümlülüğü getirmektedir.

Eşyaya uygulanacak hükümlerin belirlenmesinde yapılacak ilk adım hangi maddelerin eşya olup olmadığına karar vermektir. Nesnenin KKDİK kapsamında eşya tanımına uygun olup olmadığının belirlenmesi için nesnenin özelliklerinin ve işlevinin derinlemesine değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eşya içerisinde kayıt edilmesi gereken bir madde var ise eşyanın üreticisi ya da ithalatçısı Bakanlığa kayıt dosyası sunmak durumundadır. Kayıt dosyası yükümlülüğü genel olarak madde üreticisi veya ithalatçısının yükümlülüğü ile aynıdır. Ancak 10 ton ve üzeri maddeler için, PBT,vPvB olarak sınıflandırılan maddeler için hazırlaması gereken kimyasal güvenlik raporunda eşyanın maruz kalma değerlendirmesi, risk karakterizasyonu, kullanma safhası ile atık safhası da dahil edilmelidir.

Gizlilik ve Üçüncü taraf temsilci ilişkisi nedir?

Fason imalatçı kullanan firmalar, taşeronlarının üçüncü taraf temsilcisi olarak atanmak yoluyla imalatın fason imalatçı tarafından gerçekleştirildiğini gizleyebilirler. Diğer bir ifadeyle fason imalatçı, ürün tedarik ettiği firmayı kendisinin üçüncü taraf temsilcisi olarak belirlemelidir. Bu sayede ana firma, diğer firmalarla ortak kayıt durumunda gerekli kayıt işlemlerini üçüncü taraf temsilci olarak fason imalatçı adına gerçekleştirecektir.

KKDİK Madde 5(2)’e bu gizliliği “...Bu durumlarda, üçüncü taraf temsilci atamış olan imalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcının kimliği Bakanlık tarafından diğer imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılara açıklanmaz.”şeklinde kurala bağlamıştır.

KKDİK’in İngilizcesi olan REACH’i nereden bulabilirim?

REACH, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasal Yardım Masası sitesinde Ekleri ile birlikte yayınlamıştır. (Bkz, REACH – By Law, http://kimyasallar.csb.gov.tr/uploads/file/EN_KKDIK.pdf; bkz, REACH Annexes, http://kimyasallar.csb.gov.tr/mevzuat/54)